Powrót do: Urząd Gminy Łaziska

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Referat Finansowo – Podatkowy
Telefon
081 827 69 20
Email

Informacje dodatkowe
Do zadań Referatu Finansowo-Podatkowego należy prowadzenie spraw o charakterze finansowo-księgowym dotyczących Gminy i funkcjonowania Urzędu, spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku leśnego i rolnego oraz innych należności podatkowych i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy, a w szczególności:
1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta, w tym opracowywanie projektu budżetu Gminy,
2) udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy, prowadzenie analiz dochodów i wydatków Gminy oraz opracowywanie projektów wniosków w przedmiocie gospodarki finansowej Gminy,
3) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
4) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
5) prowadzenie ewidencji księgowej i zapewnienie rejestracji operacji gospodarczych Urzędu,
6) rozliczanie inwentaryzacji,
7) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego oraz zmian w tym zakresie,
8) kontrola gospodarki finansowej jednostek budżetowych, jednostek pomocniczych (sołectw)  oraz podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych podlegających Gminie,
9) wypłata należnych wynagrodzeń, diet radnych i należności wynikających z umów cywilnych,
10) prowadzenie spraw związanych z podatkiem VAT,
11) prowadzenie spraw związanych z księgowaniem podatków i opłat lokalnych,
12) prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
13) gromadzenie, przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem faktycznym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
14) naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
15) przygotowywanie projektów aktów administracyjnych, w tym decyzji, w sprawach podatkowych,
16) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej oraz postępowania zabezpieczającego, świadczeń pieniężnych, w tym zaległości podatkowych i wszelkich niezapłaconych w terminie należności stanowiących dochody budżetowe Gminy,
17) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
18) przygotowywanie danych do projektów uchwał w sprawach podatkowych, 
19) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,
20) prowadzenie obsługi kasowej i finansowo-księgowej Urzędu,
21) prowadzenie spraw związanych z poborem opłaty skarbowej,
22) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, ZUS, KRUS i bankiem wykonującym obsługę kasową.

Komórka nadrzędna

Pracownicy

Kadencja
Brak przypisanych pracowników
(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Brak przypisanych pracowników
Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Rusek Robert
Data wytworzenia informacji:
24-01-2008
Osoba wprowadzająca informację:
Dodano do BIP dnia:
18-12-2012