Powrót do: Urząd Gminy Łaziska

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Urząd Stanu Cywilnego
Telefon
081 827 69 32
Email

Informacje dodatkowe

1. W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego:
- prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, innych aktów prawnych, a w szczególności:
- przyjmowanie zapewnień o zamiarze zawarcia związku małżeńskiego,
- wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
- udzielanie ślubów cywilnych,
- sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów w księgach stanu cywilnego - transkrypcja aktów stanu cywilnego dla zdarzeń, które nastąpiły za granicą,
- prowadzenie ksiąg stanu cywilnego w sprawach urodzeń, małżeństw i zgonów w oparciu o dokonane zgłoszenia, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe i inne dokumenty przewidziane w prawie o aktach stanu cywilnego,
- nanoszenie w księgach wzmianek i przypisków oraz powiadamianie o tych czynnościach organy przechowujące odpisy ksiąg,
- wystawianie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego,
- prowadzenie akt zbiorczych do ksiąg stanu cywilnego,
- współpraca z innymi organami w sprawach związanych z prowadzeniem ksiąg stanu cywilnego,
- sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS w sprawach USC,
- przekazywanie ksiąg 100-letnich do Archiwum Państwowego w Lublinie,
- wydawanie decyzji w sprawach USC.
2. W zakresie wydawania i wymiany dowodów osobistych:
- przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych,
- sprawdzanie danych z wniosku z danymi w ewidencji ludności,
- wprowadzanie danych z wniosku do programu komputerowego IDL System celem ich teletransmisji,
- odbiór gotowych dowodów z KPP w Opolu Lubelskim i ich wydawanie osobom ubiegającym się,
- prowadzenie rejestru przyjętych wniosków na dowody i dowodów wydanych,
- zaopatrywanie się w druki dowodowe w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie -rozliczanie się z pobranych druków,
- wydawanie zaświadczeń w wyniku utraty lub zniszczenia dowodu osobistego,
- odsyłanie dowodów osób zmarłych do gmin w których zostały wydane, w przypadku własnych komisyjne ich niszczenie,
- wysyłanie lub zwrócenie się o przesłanie kopert dowodowych do innych gmin.
3. Z zakresu ewidencji ludności:
- prowadzenie rejestru mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w formie kart osobowych KOM i programu komputerowego oraz rejestru mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy,                
- wysyłanie zapotrzebowań na KOM-y,
- przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania, zgłoszenia zmiany danych osobowych,
- prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych w związku z niedopełnieniem obowiązku meldunkowego - wydawanie decyzji,
- udzielanie informacji adresowych i odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,
- współpraca z Wojewódzkim Urzędem Statystycznym, Centralnym Biurem Adresowym, Wojskową Komendą Uzupełnień i innymi organami w zakresie umacniania dyscypliny meldunkowej ludności.
4. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.


Komórka nadrzędna

Pracownicy

Kadencja
Brak przypisanych pracowników
(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Brak przypisanych pracowników
Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Rusek Robert
Data wytworzenia informacji:
24-01-2008
Osoba wprowadzająca informację:
Dodano do BIP dnia:
18-12-2012