Powrót do: Referat Organizacyjno – Społeczny

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Stanowisko ds obsługi organów Gminy, Zastępca kierownika USC
Telefon
081 827 69 33
Email

Informacje dodatkowe

Zakres czynności
1. Przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie referatami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady Gminy i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów.
2. Przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady Gminy i jej komisji.
3. Protokołowanie sesji posiedzeń, zebrań i spotkań organów Gminy.
4. Prowadzenie ewidencji uchwał, postanowień Rady Gminy i jej Komisji oraz przedstawianie uchwał Rady Gminy Wojewodzie Lubelskiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.
5. Wdrażanie uchwał Rady Gminy oraz nadzór nad ich publikacją i wykonaniem.
6. Prowadzenie ewidencji zarządzeń Wójta.
7. Przechowywanie uchwał i zarządzeń podejmowanych przez organy Gminy.
8. Organizowanie współpracy z jednostkami pomocniczymi /sołectwami/.
9. Prowadzenie zbiorów przepisów prawnych- aktów prawa miejscowego oraz udostępnianie ich do wglądu.
10. Udzielanie informacji zainteresowanym mieszkańcom Gminy o kompetencjach organów Gminy.
11. Prowadzenie rejestru zapytań i interpelacji składanych przez radnych.
12. Wspieranie inicjatyw w zakresie tworzenia i rozwoju środków lokalnej informacji.
13. Realizacja zadań gminy w sprawach oświatowych jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, zadań związanych z ochroną zdrowia, z kulturą oraz sztuką i w tym zakresie współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz ośrodkiem zdrowia.
14. Udzielanie zezwoleń i nadzorowanie zbiórek publicznych oraz imprez masowych.
15. Prowadzenie postępowań związanych z udzielaniem ulg w należnościach podatkowych i cywilnoprawnych gminy.
16. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych


Pracownicy

Kadencja
Brak przypisanych pracowników
(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Brak przypisanych pracowników
Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Rusek Robert
Data wytworzenia informacji:
24-01-2008
Osoba wprowadzająca informację:
Dodano do BIP dnia:
18-12-2012