Powrót do: Referat Organizacyjno – Społeczny

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Stanowisko ds kancelaryjnych, kadr i szkoleń
Telefon
081 827 69 20
Email

Informacje dodatkowe

Zakres czynności
1. Prowadzenie kancelarii urzędu.
2. Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz urzędu, w tym prowadzenie ewidencji korespondencji.
3. Prenumerata czasopism i dzienników urzędowych.
4. Nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych.
5. Organizowanie i obsługa spotkań, zebrań, narad, posiedzeń Wójta i Sekretarza.
6. Organizowanie kontaktów interesantów z Wójtem, Sekretarzem, bądź kierowanie ich do właściwych referatów.
7. Prowadzenie ewidencji i kierowanie do załatwienia skarg, wniosków, petycji składanych do urzędu.
8. Prowadzenie spraw osobowych pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, a w szczególności:
a) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników.
b) organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników.
c) przygotowanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy.
d) zapewnienie warunków do przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych urzędu.
e) przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych.
f) zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej urzędu.
g) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
h) ewidencja czasu pracy pracowników.
i) kompletowanie wniosków emerytalno- rentowych.
9. Współpraca z Wojewódzkim i Powiatowym Urzędem Pracy w sprawach zatrudniania bezrobotnych.
10.Prowadzenie spraw dotyczących komunikacji społecznej oraz współpracy z mass mediami.
11.Obsługa poczty elektronicznej.
12.Prowadzenie spraw dotyczących wydatków osobowych, ubezpieczeń społecznych, dodatków do wynagrodzeń, nagród przysługujących pracownikom urzędu, a w szczególności:
a) sporządzanie listy płac.
b) kompletowanie dokumentacji do wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego.
c) prowadzenie kart wynagrodzeń.
d) sporządzanie listy wypłat ekwiwalentów pieniężnych.
e) prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich.
f) zgłaszanie do ZUS osób podlegających ubezpieczeniom społecznym.
g) przygotowywanie i przekazywanie raportów miesięcznych, deklaracji rozliczeniowych do ZUS oraz RMUA dla pracowników.
h) sporządzanie rozliczeń z podatku dochodowego od płac i wypłaconych rachunków,
i) sporządzanie i wysyłanie deklaracji do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych,
j) naliczanie ryczałtów samochodowych.
13.Pisanie na komputerze pism, sprawozdań i wystąpień zleconych przez przełożonych.
14.Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych


Pracownicy

Kadencja
Brak przypisanych pracowników
(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Brak przypisanych pracowników
Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Rusek Robert
Data wytworzenia informacji:
24-01-2008
Osoba wprowadzająca informację:
Dodano do BIP dnia:
18-12-2012