Powrót do: Referat Organizacyjno – Społeczny

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Stanowisko ds profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Telefon
081 828 90 30
Email

Informacje dodatkowe

Zakres czynności
1. Z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi:
a) opracowywanie projektów rocznych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy i przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Gminy.
b) realizacja i koordynowanie działań wynikających z przyjętego programu.
c) nadzór nad działalnością punktu konsultacyjnego oraz świetlicy terapeutycznej z siłownią.
d) współdziałanie ze szkołami oraz stowarzyszeniami w przedmiocie profilaktyki uzależnień.
e) motywowanie osób podejrzanych o uzależnienie alkoholowe do podjęcia leczenia odwykowego, współdziałania w tym zakresie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją oraz Poradnią Odwykową.
f) obsługa posiedzeń Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
g) prowadzenie postępowań w sprawie kierowania osób na leczenie odwykowe.
h) współdziałanie z Policją w zakresie przestrzegania przez sprzedawców napojów alkoholowych zasad sprzedaży -przeprowadzanie stosownych kontroli.
2. Wspieranie i stwarzanie warunków oraz podejmowanie działań organizatorskich w zakresie sportu, turystyki i wypoczynku współdziałanie w tym zakresie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej.
3. Prowadzenie i wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.


Pracownicy

Kadencja
Brak przypisanych pracowników
(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Brak przypisanych pracowników
Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Rusek Robert
Data wytworzenia informacji:
24-01-2008
Osoba wprowadzająca informację:
Dodano do BIP dnia:
18-12-2012