Powrót do: Referat Organizacyjno – Społeczny

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Stanowisko do spraw społecznych
Telefon
081 828 90 13
Email

Informacje dodatkowe
Zakres czynności
1. W zakresie udzielania uczniom zamieszkałym na terenie gminy pomocy materialnej o charakterze socjalnym, a w szczególności:
- opracowanie projektów przepisów wewnętrznych regulujących sprawy pomocy materialnej uczniom i przedkładanie ich do zatwierdzenia organom gminy;
- kompletowanie dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia wniosków  o udzielenie uczniom pomocy materialnej - prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie;
- obsługa pracy komisji stypendialnej, przedkładanie jej celem zaopiniowania wszystkich złożonych wniosków o udzielenie pomocy;
- opracowanie projektów decyzji przyznających lub odmawiających przyznania pomocy materialnej uczniom i przedkładanie ich do podpisu wójtowi gminy;
- kontrola realizacji wydanych decyzji w szczególności co do formy w jakiej udzielona zostanie pomoc;
- współpraca z dyrektorami szkół w celu rozpoznania potrzeb, a także form udzielania uczniom pomocy materialnej.
2. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych mających na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Pracownicy

Kadencja
Brak przypisanych pracowników
(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Brak przypisanych pracowników
Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Rusek Robert
Data wytworzenia informacji:
24-01-2008
Osoba wprowadzająca informację:
Dodano do BIP dnia:
18-12-2012