Sekretarz

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Tomasz Czyż Stanowisko: Sekretarz
Telefon: 81 827 69 22
Email:
Godziny przyjęć: W godzinach pracy Urzędu Gminy
Obowiązki: 1. Sekretarz zapewnia warunki sprawnego działania i funkcjonowania Urzędu. 2. Do zadań Sekretarza należy w szczególności: 1) organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne referaty, 2) opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy i zakresów czynności na poszczególnych stanowiskach pracy, 3) opracowywanie projektów zmian statutu Gminy i jej regulaminów, 4) opracowywanie projektów zarządzeń Wójta, 5) nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady Gminy, 6) branie udziału w posiedzeniach organów Gminy, 7) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji aktów prawa miejscowego, obwieszczeń oraz informacji o charakterze publicznym, 8) zapewnienie obsługi prawnej Gminy, 9) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendami i spisami, 10) nadzorowanie terminowego i zgodnego z prawem załatwiania spraw mieszkańców Gminy, 11) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie, 12) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych, 13) informowanie Wójta o konieczności dokonywanych zmian personalnych, 14) nadzorowanie prowadzenia spraw osobowych pracowników Urzędu, 15) organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy, 16) nadzorowanie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych, 17) nadzór nad opracowaniem i utrzymywaniem w stałej aktualności dokumentacji dotyczącej obronności kraju oraz nad całokształtem zagadnień w zakresie realizacji zadań obronnych, 18) kierowanie pracą Referatu Organizacyjno-Społecznego, 19) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.
IV kadencja [2002 - 2006] 0
Tomasz Czyż Stanowisko: Sekretarz
Telefon: 81 827 69 22
Email:
Godziny przyjęć: W godzinach pracy Urzędu Gminy
Obowiązki: 1. Sekretarz zapewnia warunki sprawnego działania i funkcjonowania Urzędu. 2. Do zadań Sekretarza należy w szczególności: 1) organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne referaty, 2) opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy i zakresów czynności na poszczególnych stanowiskach pracy, 3) opracowywanie projektów zmian statutu Gminy i jej regulaminów, 4) opracowywanie projektów zarządzeń Wójta, 5) nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady Gminy, 6) branie udziału w posiedzeniach organów Gminy, 7) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji aktów prawa miejscowego, obwieszczeń oraz informacji o charakterze publicznym, 8) zapewnienie obsługi prawnej Gminy, 9) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendami i spisami, 10) nadzorowanie terminowego i zgodnego z prawem załatwiania spraw mieszkańców Gminy, 11) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie, 12) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych, 13) informowanie Wójta o konieczności dokonywanych zmian personalnych, 14) nadzorowanie prowadzenia spraw osobowych pracowników Urzędu, 15) organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy, 16) nadzorowanie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych, 17) nadzór nad opracowaniem i utrzymywaniem w stałej aktualności dokumentacji dotyczącej obronności kraju oraz nad całokształtem zagadnień w zakresie realizacji zadań obronnych, 18) kierowanie pracą Referatu Organizacyjno-Społecznego, 19) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.
V kadencja [2006 - 2010] 0
Tomasz Czyż Telefon: 81 827 69 22
Email:
VI kadencja [2010 - 2014] 0
Tomasz Czyż Stanowisko: Sekretarz Gminy
Telefon: 81 827 69 22
Email:
VII kadencja [2014 - 2018] 1