Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Łaziska

Kierownicy referatów Urzędu Gminy

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Radosław Dolak Stanowisko:Kierownik Referatu Promocji Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwestycji
Telefon:81 827 69 27
Email:
0 0
Joanna Kramek Stanowisko:Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Telefon:818276932
Email:
Godziny przyjęć:7:30 - 15:30
0 0
Mariola Niewielska Stanowisko:Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Telefon:81 827 69 32
Email:
Obowiązki:1. W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego: - prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, innych aktów prawnych, a w szczególności: - przyjmowanie zapewnień o zamiarze zawarcia związku małżeńskiego, - wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, - udzielanie ślubów cywilnych, - sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów w księgach stanu cywilnego - transkrypcja aktów stanu cywilnego dla zdarzeń, które nastąpiły za granicą, - prowadzenie ksiąg stanu cywilnego w sprawach urodzeń, małżeństw i zgonów w oparciu o dokonane zgłoszenia, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe i inne dokumenty przewidziane w prawie o aktach stanu cywilnego, - nanoszenie w księgach wzmianek i przypisków oraz powiadamianie o tych czynnościach organy przechowujące odpisy ksiąg, - wystawianie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego, - prowadzenie akt zbiorczych do ksiąg stanu cywilnego, - współpraca z innymi organami w sprawach związanych z prowadzeniem ksiąg stanu cywilnego, - sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS w sprawach USC, - przekazywanie ksiąg 100-letnich do Archiwum Państwowego w Lublinie, - wydawanie decyzji w sprawach USC. 2. W zakresie wydawania i wymiany dowodów osobistych: - przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych, - sprawdzanie danych z wniosku z danymi w ewidencji ludności, - wprowadzanie danych z wniosku do programu komputerowego IDL System celem ich teletransmisji, - odbiór gotowych dowodów z KPP w Opolu Lubelskim i ich wydawanie osobom ubiegającym się, - prowadzenie rejestru przyjętych wniosków na dowody i dowodów wydanych, - zaopatrywanie się w druki dowodowe w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie -rozliczanie się z pobranych druków, - wydawanie zaświadczeń w wyniku utraty lub zniszczenia dowodu osobistego, - odsyłanie dowodów osób zmarłych do gmin w których zostały wydane, w przypadku własnych komisyjne ich niszczenie, - wysyłanie lub zwrócenie się o przesłanie kopert dowodowych do innych gmin. 3. Z zakresu ewidencji ludności: - prowadzenie rejestru mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w formie kart osobowych KOM i programu komputerowego oraz rejestru mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy, - wysyłanie zapotrzebowań na KOM-y, - przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania, zgłoszenia zmiany danych osobowych, - prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych w związku z niedopełnieniem obowiązku meldunkowego - wydawanie decyzji, - udzielanie informacji adresowych i odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych, - współpraca z Wojewódzkim Urzędem Statystycznym, Centralnym Biurem Adresowym, Wojskową Komendą Uzupełnień i innymi organami w zakresie umacniania dyscypliny meldunkowej ludności. 4. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
0 0
Tomasz Czyż Stanowisko:Kierownik Referatu Organizacyjno – Społecznego
Telefon:81 827 69 22
Email:
0 0
Katarzyna Piłat Stanowisko:Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego
Telefon:0-81 827 69 23
179 0
Zygmunt Pyć Stanowisko:Kierownik Referatu Rolnictwa, Działalności Gospodarczo-Komunalnej i Ochrony Środowiska
179 0
Katarzyna Piłat Stanowisko:Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego
Telefon:0-81 827 69 23
180 0
Zygmunt Pyć Stanowisko:Kierownik Referatu Rolnictwa, Działalności Gospodarczo-Komunalnej i Ochrony Środowiska
180 0
Szymon Kobiałka Stanowisko:Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Telefon:81 827 69 29
Email:
181 0
Renata Czapla Stanowisko:Skarbnik Gminy, kierownik referatu
Telefon:818276923
Email:
181 0
Mariola Niewielska Stanowisko:Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Telefon:81 827 69 32
Email:
181 1
Joanna Kramek Stanowisko: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Telefon:818276932
Email:
181 2
Radosław Dolak Stanowisko:Kierownik Referatu Promocji Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwestycji
Telefon:81 827 69 27
Email:
181 3
Tomasz Czyż Stanowisko:Kierownik Referatu Organizacyjno – Społecznego
Telefon:81 827 69 22
Email:
181 4
Tomasz Czyż Stanowisko:Kierownik Referatu Organizacyjno – Społecznego
Telefon:81 827 69 22
Email:
180 5
Radosław Dolak Stanowisko:Kierownik Referatu Promocji Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwestycji
Telefon:81 827 69 27
Email:
180 6
Joanna Kramek Stanowisko:Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Telefon:818276932
Email:
180 7
Mariola Niewielska Stanowisko:Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Telefon:81 827 69 32
Email:
180 8
Tomasz Czyż Stanowisko:Kierownik Referatu Organizacyjno – Społecznego
Telefon:81 827 69 22
Email:
179 9
Radosław Dolak Stanowisko:Kierownik Referatu Promocji Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwestycji
Telefon:81 827 69 27
Email:
179 10
Joanna Kramek Stanowisko:Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Telefon:818276932
Email:
179 11
Mariola Niewielska Stanowisko:Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Telefon:81 827 69 32
Email:
179 12
Roman Bartłomiej Radzikowski Stanowisko:Wójt Gminy Łaziska
Telefon:81 827 69 21
Email:
559 13
Renata Czapla Stanowisko:Skarbnik Gminy, kierownik referatu Finansowo – Podatkowego
Telefon:818276923
Email:
Godziny przyjęć:

W godzinach pracy Urzędu Gminy


559 14
Tomasz Czyż Stanowisko:Sekretarz Gminy Kierownik Referatu Organizacyjno – Społecznego
Telefon:81 827 69 22
Email:
Godziny przyjęć:

W godzinach pracy Urzędu Gminy


559 15
Szymon Kobiałka Stanowisko:Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Telefon:81 827 69 29
Email:
Godziny przyjęć:

W godzinach pracy Urzędu Gminy


559 16
Radosław Dolak Stanowisko:Kierownik Referatu Promocji Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwestycji
Telefon:81 827 69 27
Email:
Godziny przyjęć:

W godzinach pracy Urzędu Gminy


559 17
Mariola Niewielska Stanowisko:Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Telefon:81 827 69 32
Email:
Godziny przyjęć:

W godzinach pracy Urzędu Gminy


559 18
Joanna Kramek Stanowisko:Zastępca kierownika USC. Stanowisko ds obsługi organów Gminy
Telefon:818276932
Email:
559 19
Karol Andrzej Grzęda Stanowisko:Wójt Gminy Łaziska
Telefon:81 827 69 20
Email:
935 19
Joanna Kramek Stanowisko:Sekretarz Gminy Kierownik Referatu Organizacyjno – Społecznego
Telefon:818276932
Email:
935 20
Renata Czapla Stanowisko:Skarbnik Gminy, kierownik referatu Finansowo – Podatkowego
Telefon:818276923
Email:
935 21
Szymon Kobiałka Stanowisko:Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Telefon:81 827 69 29
Email:
935 23
Radosław Dolak Stanowisko:Kierownik Referatu Promocji Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwestycji
Telefon:81 827 69 27
Email:
935 24
Mariola Niewielska Stanowisko:Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Telefon:81 827 69 32
Email:
935 25