Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Łaziska

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Gminy Łaziska (76, 24-335 Łaziska, tel: 81 827-69-20, fax: 81 827-69-36, email: sekretariat@gminalaziska.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Łaziska.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-06-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Smaga, e-mail: informatyk@gminalaziska.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 818276920. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część dokumentów opublikowanych na stronie może być niedostępna cyfrowo z uwagi na to, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,

 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,

 • Część z publikowanych dokumentów nie posiada opisu alternatywnego

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności cyfrowej

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

 1. Urząd Gminy w Łazikach mieści się w budynku zlokalizowanym w Łaziskach nr 76, 24 – 335 Łaziska na działce nr ewid. 444/2. Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • główne (ze schodami z poręczą, bez podjazdu dla wózków) od strony głównego parkingu, które jest dedykowane dla wszystkich interesantów Urzędu Gminy,

 • bez schodów z poręczą od strony głównego parkingu przeznaczone dla interesantów, w tym również dla osób tych z dysfunkcją ruchową.

Budynek jest współdzielony z innymi gminnymi jednostkami organizacyjnymi:

 • Gminnym Zespołem Obsługi Szkół, który zajmuje pokój nr 11 na wyższym parterze budynku,

 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który zajmuje pokój nr 2 na niższym parterze budynku.

 1. Przy wejściu głównym umieszczony jest dzwonek przywoławczy. Pracownicy Urzędu Gminy zapewniają asystę i pomoc fizyczną, udzielają niezbędnych informacji oraz w razie potrzeby umożliwiają skontaktowanie się z określonym pracownikiem lub wskazują drogę do danego pracownika.

 2. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 3. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

 4. W budynku nie ma windy ani platformy przyschodowej.

 5. Sekretariat (biuro podawcze) oraz kasa znajdują się na I piętrze budynku. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na niższym parterze.

 6. W budynku nie ma toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych.

 7. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 10. Osoby mające trudności w komunikowaniu się i w związku z tym wymagające wsparcia w kontaktach, mogą skorzystać z pomocy tłumaczy języka migowego lub tłumaczy przewodników. W celu uzyskania ww. pomocy, osoba uprawniona powinna zgłosić taką potrzebę co najmniej na 14 dni roboczych przed przewidzianym terminem kontaktu oraz wskazać wybraną metodę komunikowania się. 

 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

10. Informacje dodatkowe

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Urząd Gminy w Łaziskach

Łaziska 76, 24 – 335 Łaziska

Tel. 81-827-69-20

Fax 81-827-69-36

e-mail sekretariat@gminalaziska.pl