Powrót do: Referat Organizacyjno – Społeczny

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Stanowisko ds wojskowych, obrony cywilnej i przeciwpożarowych
Telefon
081 827 69 32
Email

Informacje dodatkowe

Zakres czynności
1. Prowadzenie spraw związanych z obronnością kraju, w szczególności :
a) przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny.
b) współdziałanie z organami wojskowymi.
c) administracja rezerw osobowych w tym rejestracja poboru i ewidencję.
d) rozstrzyganie o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzeniem gospodarstwa rolnego i uznaniem za jedynego żywiciela poborowego.
e) rozstrzyganie o przysługującym żołnierzom i członkom ich rodzin zasiłkach na utrzymanie rodziny oraz pokrywaniu należności mieszkaniowych.
f) tworzenie formacji obrony cywilnej.
g) utrzymywanie w stałej aktualności dokumentacji akcji kurierskiej i dokumentacji świadczeń na rzecz obrony kraju.
h) nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności oraz świadczeń na czas obrony,
i) zakwaterowanie sił zbrojnych,
j) prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru w Urzędzie Gminy na czas zagrożenia i wojny,
k) realizowanie przedsięwzięć związanych z udziałem sił środków obrony cywilnej oraz ludności w akcjach zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych.
l) prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej.
2. Prowadzenie spraw związanych z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej, a w szczególności:
a) prowadzenie kancelarii tajnej.
b) zapewnienie ochrony informacji niejawnych.
c) ochrona systemów i sieci informatycznych.
d) zapewnienie ochrony fizycznej urzędu.
e) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji.
f) okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów.
g) opracowanie planu ochrony urzędu, jego aktualizacja oraz nadzór nad realizacją.
h) współdziałanie z pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych w realizacji zadań wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych,
i) współdziałanie z administratorem bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w realizacji zadań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.
3. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności:
a) współdziałanie z PSP oraz utrzymywanie kontaktów z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy w tym zapewnienie OSP:
- środków alarmowania i łączności,
- wyposażenia w sprzęt i odzież specjalną do prowadzenia akcji ratowniczych i ćwiczeń.
b) nadzór nad powierzanym majątkiem ochotniczym strażom pożarnym.
c) naliczania ekwiwalentu pieniężnego członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.
d) organizowanie zawodów strażackich.
e) organizowanie konkursów wiedzy pożarniczej.
f) rozliczanie zużycia paliwa i smarów w jednostkach OSP.
4. Zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjne, w tym zakup pieczęci i tablic urzędowych, zakup materiałów i pomocy biurowych oraz kancelaryjnych na potrzeby urzędu.
5. Wydawanie kart drogowych kierowcom Urzędu Gminy oraz rozliczanie zużycia paliw i smarów przez pojazdy będące w dyspozycji Urzędu Gminy.
6. Wykonywania innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 


Pracownicy

Kadencja
Brak przypisanych pracowników
(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Brak przypisanych pracowników
Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Rusek Robert
Data wytworzenia informacji:
24-01-2008
Osoba wprowadzająca informację:
Dodano do BIP dnia:
18-12-2012